НАУКОВИЙ ВІСНИК
  Ужгородського університету (серія фізика)

№1 7 200 5 рік

за матерiалами конференцii IEФ'200 5 (Ужгород, 1 8 - 2 1 т р авня 200 5 року)

  PDF файли


М.В.ВАВРУХ, С.Б.СЛОБОДЯН

Багаточастинкові динамічні кореляційні функції електрон-плазмонної моделі
у теорії електронної рідини

М.В.ШЛЬОНЗАК

Застосування методу континуального інтегрування в релятивістській статистичній механіці заряджених частинок

O.V.CHARKINA, M.M.BOGDAN

Internal modes of oscillations of topological solitons in highly dispersive media

О.А.ПОЛІТАНСЬКА

Вплив Х - опромінення на фотоелектричні параметри гетероструктур оксид InSe

В.РИЖИКОВ, Н.СТАРЖИНСЬКИЙ, К.КАТРУНОВ, В.ТАРАСОВ, О.ВЯГІН, О.ЗЕЛЕНСЬКА

Використання сцинтиляторів на основі селеніду цинку в комбінованих детекторах для реєстрації змішаних потоків випромінювань

О.В.ДУДЯК

Нові катоди для літієвих елементів на основі CuPbBiSe 3

З.М.БІГАН, Д.М.СИМОЧКО

Вивчення ізомерного відношення для ядра 113 m In в реакції (γ,γ ¢ ) m

О.О.БУЛГАКОВ, О.В.КОСТИЛЬОВА

Модовий склад хвиль для хвилевода з шарувато-періодичними стінками

М.О.ВАСИЛЬЄВ, Г.Г.ГАЛСТЯН

Дослідження поверхні аморфного сплаву Fe 75 Ni 4 Si 2 Mo 3 B 16 методами ЕОС та РФЕС

Б.Я.МЕЛЕХ, Н.В.ГАВРИЛОВА

Р озрахунок газопилових оптимізованих фотоіонізаційних моделей світіння планетарних туманностей

Є.В.ОВЧАРЕНКО

Збудження спектрального переходу 5 p 2 3 P 2 →5 s 5 p 3 P o 1 іона In + при електрон-іонних зіткненнях

A.A.BOROVIK (Jr.), F.F.CHIPEV

Contributions of autoionizing states to the near-threshold electron impact ionization cross-section of selenium atoms

О.М.ВОДІН, Л.П.КОРДА, І.В.УШАКОВ

Ізовекторні електромагнітні переходи в ядрі 27 Al

М.О.ВАСИЛЬЄВ, П.А.ГУРІН, В.С.ФІЛАТОВА

Зміна фізико-хімічного стану поверхні стоматологічних сплавів після лазерної обробки

Р.Я.ШОПА, І.С.ГІРНИК, О.С.КУШНІР, Я.І.ШОПА

Спонтанна поляризація і теплове розширення кристалів ДТГС

О.М.СИДОР

n +  –  n -InSe   –  n + фототранзистор на основі симетричного гетеропереходу

О.С.КУШНІР, О.В.СИДОР, П.О.НЕК

Багатопроменева інтерференція світла і оптична активність кристалів

І.А.ПЕТРУШКО, М.І.СУХОВІЯ

Cтруктурні перетворення   в молекулах компонентів нуклеїнових кислот при аніоноутворенні та їх біологічне значення

Б.М.ГУНДА, В.М.КРАСИЛИНЕЦЬ, В.М.ГОЛОВЕЙ, П.П.ПУГА

Рентгено- та катодолюмінесценція монокристалів Li 2 B 4 O 7 : Cu

О.С.КУШНІР, Р.Я.ШОПА, П.О.НЕК, І.І.ПОЛОВИНКО

Оптичне двопроменезаломлення кристалів дейтерованого тригліцинсульфату

І.І.ГАЙСАК, Р.І.СЕЛЯНЧИН

Синглет-триплетне змішування в -системах

В.О.ГОРЯШКО, Б.П.ЄФІМОВ, К.В.ІЛЬЄНКО

Умови синхронізму в гібридному убітроні

Л.А.КІЗМАН, В.М.ФЕЙЕР, Т.Ю.ПОПИК

Особливості зворотного розсіювання повільних електронів поверхнею
n -G a A s (111)

В.М.ВОЛОСЬКИЙ, В.В.ЧУМАК

Інтеркалібрування індивідуальних дозиметрів у змішаних нейтронних та гамма - полях

V.O.BOROVIK, H.G.BOHACHOV

Search for radiative decay of the 6s6p 2 autoionizing states of thallium atom excited by electron impact

М.В.МІШУСТІН, І.В.ХІМІЧ

Електромагнітні переходи в парно–парних ядрах в адіабатичній тричастинковій моделі

С.ЮРЧЕНКО, Ю.ОНІЩУК, В.ЯЩУК, С.РЕПЕЦЬКИЙ, К.КУШНІР, Ю.ПИРЯТИНСЬКИЙ

Фізичні властивості полімерів як твердотільних трекових детекторів ядерних частинок

В.О.ТОКАЧ

Закономірності випаровування металевих мішеней лазерними імпульсами мілісекундної тривалості

Р.М.ПАСТЕРНАК

Дослідження процесів розсіювання та дифузії іонів у монокристалі дийодиду свинцю методом перехідних струмів

С.ЮРЧЕНКО, Ю.ОНІЩУК, С.ГОРБАЧОВ

Розробка підходу до альфа-спектрометрії з використанням твердотільних трекових детекторів

Ю.В.ГАСЬМАЄВ, О.З.КАЛУШ, А.В.ФЕДОСОВ

Одержання і дослідження електрофізичних властивостей монокристалів Pb І 2

П.Б.АРЯСОВ, В.В.ЧУМАК

Загальний підхід до ретроспективного визначення доз опромінення на кришталик ока методом Монте-Карло для умов ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

І.В.РОГОЗІН

Люмінесцентні властивості плівок GaN : Mg та GaN : Zn , відпалених в атмосфері атомарного азоту

К.О.ЗАРУБІНА, Ю.Ф.ШМАЛЬКО, Е.В.КЛОЧКО

Метод дослідження збуджених станів десорбованих з металогідридів молекул водню


Back Main Page Scientific Activities