НАУКОВИЙ ВІСНИК
  Ужгородського університету (серія фізика)

№14 2003 рік

за матерiалами конференцii IEФ'2003 (Ужгород, 10-12 вересня 2003 року)

  PDF файли


Т.Ю.ПОПИК, В.М.ФЕЙЕР Зондування різномодифікованих поверхонь Ge(111) повільними електронами

А.А.РОВЕНЧАК Міжатомні потенціали розрідженої багатобозонної системи

L.D.DEMCHENKO Diffusion layers formation under deformed iron alloys surface saturation by nitrogen

В.І.ЛЯМАЄВ, В.М.ГОЛОВЕЙ Дослідження дозових і енергетичних залежностей виходу термостимульованої люмінесценції монокристалів Li 2 B 4 O 7 :Mn та Li 2 B 4 O 7 :Ag

О.М.СЛЬОТОВ Рентгенодифракційні дослідження структурної досконалості кристалів ZnSe<Mg>

L.G.LEVCHUK, P.V.SOROKIN, D.V.SOROKA, S.S.ZUB Elements of the grid middleware at the KIPT CMS Linux cluster

Р.М.ПЛЕКАН, В.Ю.ПОЙДА, І.В.ХIМIЧ Теоретичний опис кореляцій нуклонів парно-парних атомних ядер

І.В.РОГОЗІН, О.В.МАРАХОВСЬКИЙ Термодинамічний і кінетичний аналіз власних дефектів у нітриді галію

О.І.ГОМОНАЙ, О.І.ПЛЕКАН Прояв двофотонних резонансів при трифотонній іонізації атома самарію

Є.В.ОВЧАРЕНКО Збудження інтеркомбінаційної лінії In + при електрон-іонних зіткненнях

С.С.ПАВЛОВ Структура локальних станів у міжкристалітних прошарках плівок сульфіду свинцю

О.В.КНІГІНІЦЬКИЙ Обчислення параметрів потенціалів міжатомної взаємодії кубічних ґраток
у довгохвильовому наближенні

Р.Б.РІЙВЕС Пошук імпульсної генерації на самообмежених переходах атома індію

Є.А.СВІТЛИЧНИЙ Імпульсний лазер на самообмежених переходах іонізованого кальцію

О.М.ВОДІН, І.В.УШАКОВ Ізовекторні l -заборонені магнітні дипольні переходи в ядрі 31 Р

І.О.ЗАВІЗІОН, Р.Б.РІЙВЕС, Є.А.СВІТЛИЧНИЙ, Ю.В.ЖМЕНЯК, В.А.КЕЛЬМАН, Ю.О.ШПЕНИК Емісійні властивості імпульсного розряду в суміші Xe-NaCl

В.М.КАМЕНЩИКОВ, В.О.СТЕФАНОВИЧ, Л.М.СУСЛІКОВ Оптичні фонони в кристалах A I 2 В VI С VII 6

Т.C.КУЛАЙ, В.М.ЛЕСІВЦІВ Фононні спектри CdI 2 в далекій інфрачервоній області

Ю.Л.БЛАЖИЄВСЬКИЙ Вільна енергія системи іонів у пористому середовищі

Т.Д.МЕЛЬНИЧЕНКО Параметри теорії флуктуаційного вільного об’єму в стеклах системи Ge-As-Se

Д.Ф.ТІМОХОВ Підвищення квантового виходу фотолюмінесценції шарів поруватого кремнію оптимізацією параметрів анодизації

В.В.КУЗЬМА, О.М.КОНОПЛЬОВ, В.О.МАСТЮГІН, Г.Ю.ПОДГОРЕЦЬКА, В.Г.ДРОБНИЧ Характерні швидкості збуджених атомів Na, розпорошених іонами К + з поверхні монокристала NaCl

Ю.ФЕКЕТЕ, І.ГАЙСАК, В.МОРОХОВИЧ Електрична поляризовність гадронів

А.П.ЯЛЬЧ, МАЛЕК АЛІ Електрон-фотонна емісія сапфіру і рубіну

М.І.ЛІНТУР, М.В.ПРИХОДЬКО, Л.М.МАРКОВИЧ, Н.АЛЬ-ДУРГАМ, С.С.ПОП Свічення поверхні чистого і легованого домішками кремнію під   дією електронів

В.М.КРАСИЛИНЕЦЬ, Б.М.ГУНДА, М.М.ЕРДЕВДІ, А.М.СОЛОМОН, І.І.ЧИЧУРА   Дослідження катодолюмінесценції твердих тіл на модернізованій експериментальній установці “Атом”

О.С.КУШНІР, Р.Я.ШОПА Аналіз критичної поведінки гіротропії при фазових переходах у кристалах

М.І.РОСПОПА Вплив опромінення на оптичні та електричні властивості стекол систем HgSe-SnSe 2 -Ga 2 Se 3 та ZnSe-GeSe 2 -Ga 2 Se 3

О.В.ДРОБНИЧ Моделювання методом Монте-Карло фазової поведінки мікрокристалів типу Sn 2 P 2 S 6

М.В.ПРИХОДЬКО Електрон-фотонна емісія лужно-галогенних кристалів

Б.В.БУДНИЙ Екранування електромагнітної взаємодії у слаборелятивістичному виродженому електронному газі

L.G.LEVCHUK, D.V.SOROKA, P.V.SOROKIN, S.S.ZUB Results of participation of NSC KIPT in the CERN/CMS Monte-Carlo event production

А.А.ЩЕРБАКОВ Новий доданок у пружній енергії і його вплив на фазові переходи

М.М.СТЕЦЬ, М.В.СТЕЦЬ Гамма-спектрометрія закарпатських цеолітів

П.АСТАФ'ЄВ, О.АНАНЬЇНА Взаємодія фосфору з атомарно-чистими поверхнями ge(100)


Back Main Page Scientific Activities